Danh sách thủ tục hành chính theo đơn vị thực hiện
Công an tỉnh Nam Định
STTTênCơ quan ban hànhMức độ thủ tục
1 Tuyển chọn công dân phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Bộ Công anThủ tục hành chính cấp độ 1
2 Tuyển chọn công dân vào Công an nhân dân Bộ Công anThủ tục hành chính cấp độ 1
3 Tuyển lao động hợp đồng trong Công an nhân dân Bộ Công anThủ tục hành chính cấp độ 1
4 Tuyển sinh vào các trường Công an nhân dân tại Công an cấp tỉnh Bộ Công anThủ tục hành chính cấp độ 1