Danh sách thủ tục hành chính theo đơn vị thực hiện
Công an tỉnh Nam Định
STTTênCơ quan ban hànhMức độ thủ tục
1 Thủ tục đăng ký dấu nổi, dấu thu nhỏ, dấu xi Bộ Công anToàn trình
2 Đăng ký lại mẫu con dấu Bộ Công anToàn trình
3 Đăng ký mẫu con dấu mới Bộ Công anToàn trình
4 Thủ tục đổi, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu Bộ Công anToàn trình
5 Đăng ký thêm con dấu Bộ Công anToàn trình